ArchLinux 库里有 MariaDb,所以用 MariaDB 来代替 MySql。

安装 MariaDB

安装 MariaDb 和其客户端工具

1
sudo pacman -S mariadb mariadb-clients
  • 初始化
1
sudo mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql

配置

  • 启动 MariaDB
1
sudo systemctl start mysqld
  • 为 root 用户设置一新密码
1
mysqladmin -u root password '71017'
  • 登录 MariaDb
1
mysql -uroot -p71017
  • 开机自动启动 MariaDb
1
sudo systemctl enable mysqld